Sunday, August 25th

Blake HS, 9 AM, 30+ (B vs. M)

Blake HS, 12 PM, 30+ (Z vs. X)

Chantilly HS, 8 AM, 30+ (3 vs. 9)

Chantilly HS, 11 AM, 30+ (0 vs. 8)

Chantilly HS, 2 PM, 30+ (5 vs. 4)

Falls Road Park, 9 AM, 30+ (A vs. CC)

Falls Road Park, 12 PM, 30+ (K vs. CC)

Falls Road Park, 3 PM, 48+ (B vs. C)

Kelley Park #3, 9 AM, 30+ (C vs. I)

Kelley Park #3, 12 PM, 30+ (J vs. R)

Kelley Park #3, 3 PM, 48+ (J vs. U)

Lake Braddock HS, 11 AM, 30+ (7 vs. 6)

Nike Park, 11 AM, 48+ (K vs. R)

Nottoway Park, 11 AM, 48+ (T vs. N)

Poplar Tree Park, 11 AM, 48+ (H vs. P)

Springbrook HS, 9 AM, 48+ (A vs. D)

Springbrook HS, 12 PM, 48+ (L vs. E)

Springbrook HS, 3 PM, 48+ (F vs. V)